Správa o reklamáciách v roku 2022

8. 3. 2023

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH PREŠETRENIA REKLAMÁCIÍ ZA ROK 2022

podľa § 28 ods. 6 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“)

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: Spoločnosť: Express One Slovakia s.r.o.

Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 31 342 621

Register: OR SR Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4376/B v zastúpení: Mgr. Ján Ťurek, konateľ

Registračné číslo: 11

(ďalej len „spoločnosť EOS“)

Spoločnosť EOS v súlade s § 28 ods. 6 zákona o poštových službách oznamuje, že v roku 2022 zaznamenala celkovo 2433 nahlásených reklamácií. Percentuálny pomer doručených balíkov k počtu nahlásených reklamácií predstavuje 0,0003237%. Reklamačné konanie v súlade s § 28 a nasl. zákona o poštových službách a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti EOS bolo vybavené týmito spôsobmi: uznaním reklamácie – uznané reklamácie v počte 1314, zamietnutím reklamácie – zamietnuté reklamácie v počte 1119. Spoločnosť EOS uznala reklamácie z nasledovných dôvodov: poškodenie zásielky, zničenie zásielky, strata zásielky, a iné. Spoločnosť EOS zamietla reklamácie z nasledovných dôvodov: neadekvátne balenie zásielky, podanie reklamácie po stanovenej lehote, dodanie podkladov po stanovenej lehote, a iné.

V Ivanke pri Dunaji, dňa 08.03.2023


späť

Kontaktujte nás

EXPRESS ONE SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Senecká cesta 1,
Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia

02/16 160
zs@expressone.sk